<< Previous    1  2  [3]  4  5  ...25    Next >>
                                             
Β    

www.kodikos.com

Back Office - The departments and processes related to the settlement of financial transactions.                                          
Γραφείο διαικπεραίωσης - τα τμήματα και οι διαδικασίες σχετικά με τη διευθέτηση των οικονομικών συναλλαγών. 
                                              
Balance of Trade - The value of a country’s exports minus its imports.
Εμπορικό Ισοζύγιο - η αξία των εξαγωγών μιας χώρας μείον τις εισαγωγές της. 

Bar Charts    - Standard bar charts are commonly used to convey price activity into an easily readable chart. Usually four elements make up a bar chart, the Open, High, Low, and Close for the trading session/time period. A price bar can represent any time frame the user wishes, from
1 minute to 1 month. The total vertical length/height of the bar represents the entire trading range for the period. The top of the bar represents the highest price of the period, and the bottom of the bar represents the lowest price of the period.
Ιστογράμματα - τα τυποποιημένα ιστογράμματα χρησιμοποιούνται συνήθως για να μεταφράσουν τη δραστηριότητα των τιμών σ' ένα εύκολο 
στην αναγνώση διάγραμμα. Συνήθως τέσσερα στοιχεία αποτελούν ένα ιστόγραμμα, το άνοιγμα, το υψηλό, το χαμηλό, και το κλείσιμο της  
συνοδου εμπορικών συναλλαγών. Ένα ιστόγραμμα τιμών μπορεί να αντιπροσωπεύει οποτεδήποτε χρονικό πλαίσιο επιθυμεί ο χρηστης, από  1 λεπτό έως και 1 μήνα. Το συνολικό κάθετο μήκος/ύψος του ιστογράμματος αντιπροσωπεύει  ολόκληρη την διακύμανση της περιόδου. Η κορυφή του ιστογράμματος αντιπροσωπεύει την υψηλότερη τιμή της περιόδου, το κατώτατο σημείο του ιστογράμματος αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη τιμή της περιόδου.  

Base Currency - In general terms, the base currency is the currency in which an investor or issuer maintains its book of accounts. In the FX markets, the US Dollar is normally considered the ‘base’ currency for quotes, meaning that quotes are expressed as a unit of $1 USD per the other
currency quoted in the pair. The primary exceptions to this rule are the British Pound, the Euro and the Australian Dollar.   
Νόμισμα βάσεων - γενικά, το νόμισμα βάσης είναι το νόμισμα στο οποίο ένας επενδυτής ή  ο εκδότης διατηρεί στο βιβλιάτιο του λογαριασμού του. Στις αγορές FX, το δολλάριο ΗΠΑ θεωρείται κανονικά  το νόμισμα βάσης για τις διαπραγματεύσεις, που σημαίνουν ότι οι προσφορές εκφράζονται ως μονάδα $1 Δολ ΗΠΑ σε σχέση με το άλλο  νόμισμα που αναφέρεται στο ζευγάρι. Οι  εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι η βρετανική λίρα, το ευρώ  και το αυστραλιανό δολάριο.   


Bear Market - A market distinguished by declining prices.          
Αγορά αρκούδων - μια αγορά που διακρίνεται από καθοδικές μειωμένες τιμές. 

Bid Rate - The rate at which a trader is willing to buy a currency. 
Ποσό προσφοράς - το ποσό στο οποίο ένας έμπορος είναι πρόθυμος να αγοράσει ένα νόμισμα.  
                                               
Bid/Ask Spread - The difference between the bid and offer price, and the most widely used
measure of market liquidity.  
Προσφορά/ζήτηση - η διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης και ευρύτατα χρησιμοποιημένο 
μέτρο της ρευστότητας αγοράς.                                                  

Big Figure - Dealer expression referring to the first few digits of an exchange rate. These digits
rarely change in normal market fluctuations, and therefore are omitted in dealer quotes,
especially in times of high market activity. For example, a USD/Yen rate might be 107.30/107.35,
but would be quoted verbally without the first three digits i.e. “30/35”.                                   
Μεγάλος αριθμός -Η έκφραση των εμπόρων που αναφέρεται στα πρώτα ψηφία μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτά τα ψηφία 
σπάνια  αλλάζουν στις κανονικές διακυμάνσεις αγοράς και επομένως παραλείπονται στις προσφορές, ειδικά σε περιόδους υψηλής δραστηριότητας της αγοράς. Παραδείγματος χάριν, ένα Δολ ΗΠΑ/ένα Γιέν είναι 107.30/107.35, αλλά θα αναφερόταν προφορικά χωρίς τα πρώτα τρία ψηφία δηλ. "30/35".     

Book - In a professional trading environment, a ‘book’ is the summary of a trader’s or desk’s total positions.
Βιβλίο - σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον εμπορικών συναλλαγών, ένα βιβλίο είναι οι συνολικά ανοικτές θέσεις.

Broker - An individual or firm that acts as an intermediary, putting together buyers and sellers for a fee or commission. In contrast, a ‘dealer’ commits capital and takes one side of a position, hoping to earn a spread (profit) by closing out the position in a subsequent trade with another
party.
Μεσίτης - ένα άτομο ή μια εταιρία που ενεργούν ως μεσάζων, που φέρνει σ' επαφή αγοραστές και  πωλητές 
έναντι αμοιβής ή ποσοστού. Αντίθετα, ένας έμπορος "δεσμεύει το κεφάλαιο και παίρνει την πλευρά μιας θέσης, 
με την ελπίδα να κερδίσει με το να κλείσει τη θέση σε μια συναλλαγή με ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος.                                             


Bretton Woods Agreement of 1944 - An agreement that established fixed foreign exchange rates for major currencies, provided for central bank intervention in the currency markets, and pegged the price of gold at US $35 per ounce. The agreement lasted until 1971, when President Nixon overturned the Bretton Woods agreement and established a floating exchange rate for the major currencies.

Συμφωνία του Bretton Woods του 1944 - μια συμφωνία που καθιέρωσε  τα συναλλαγματικά 
ποσοστά για σημαντικά νομίσματα, που παρέχονται για την επέμβαση των κεντρικών τραπεζών στις αγορές συναλλάγματος και 
καθιέρωσε την τιμή του χρυσού στα $35 ανά ουγγιά. Η συμφωνία διάρκεσε έως το 1971, όταν ο Πρόεδρος  
Nixon ανέτρεψε τη συμφωνία του Bretton Woods και καθιέρωσε μια συναλλαγματική ισοτιμία ελεύθερης διακύμανσης για τα
σημαντικά νομίσματα.                                                             

Bull Market - A market distinguished by rising prices.                                                                         
Αγορά των Ταύρων - μια αγορά που διακρίνεται από αυξανόμενες τιμές.                       

Bundesbank - Germany’s Central Bank.
Ομοσπονδιακή Τράπεζα - κεντρική τράπεζα της Γερμανίας.  

Buying/Selling - In the forex market currencies are always priced in pairs; therefore all trades result in the simultaneous buying of one currency and the selling of another. The objective of currency trading is to buy the currency that increases in value relative to the one you sold. If you
have bought a currency and the price appreciates in value, then you must sell the currency back in order to lock in the profit.                                 
Αγορά/πώληση - Στην αγορά του forex τα νομίσματα  διατιμώνται πάντα ανά  ζευγάρια επομένως όλες οι συναλλαγές
έχουν να κάνουν με την ταυτόχρονη αγορά ενός νομίσματος και την πώληση ενός άλλου. Ο στόχος   είναι να αγοραστεί το νόμισμα που αυξάνει την αξία του σχετικά με το άλλο που πουλήσατε . Εάν έχετε αγοράσει ένα νόμισμα και η τιμή του αυξάνεται τότε πρέπει να πωλήσετε πάλι το νόμισμα προκειμένου να κλειδώσετε το κέρδος.            

         

                      
  

<< Previous    1  2  [3]  4  5  ...25    Next >>
swiss bank account open 
Forex Money Manager
 
money manager
forex trading for newbies
   
  4 Live Help Click Below
Live Help
 forex training in many languages
 
 

forex scalping software

15 Μαιου 2013

Forex.Ένας νέος μαγικός αλλά και επικίνδυνος κόσμος.
Ασχολήθηκα ένα - δύο χρόνια χάνοντας αρκετά χρήματα ώσπου στο τέλος βρήκα την αγγελία του northern lights sto internet.
Είναι δύσκολος ο δρόμος αλλά με την σωστή καθοδήγηση
του Βασίλη μπόρεσα να είμαι θετικός και κερδοφόρος.
Μου άνοιξαν νέοι ορίζοντες στον τρόπο που βλέπω την αγορά όπως επίσης και στη ίδια την σκέψη μου.
Νομίζω πραγματικά πως ήταν μία πολύ καλή value for money κίνηση!
Μάκης
afkanel@gmail.com

5 Μαΐου  2013

Το γεγονός ότι τώρα είμαι ανεξάρτητος και δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα το οφείλω σε εσένα .. ..και για αυτό σε ευχαριστώ..Όλες οι προηγούμενες δουλειές μου είναι κλειστές τώρα. Έκανα καλά που τις έκλεισα .Θα ήμουν στην φυλακή τώρα αν δεν το είχα κάνει..Μου δίνει ζωή και όρεξη να συνεχίζω και καθημερινά με κάνει πιο ευτυχισμένο και πιο σίγουρο για το μεγάλο βήμα που έκανα με την βοήθεια σου.Μπορεί να ξεκίνησα σε μεγάλη ηλικία αλλά αυτό είναι και καλό παράδειγμα ,ότι ποτέ δεν είναι αργά. Μέρα με την μέρα γίνεσαι άλλος άνθρωπος , με το να εμπορεύεσαι μαζί με τους μεγάλους καρχαρίες και με το που συνεχίζω είμαι ευτυχής που ανήκω στο 5-10% των επιτυχημένων forex trader.Να σε καλά και χαίρομαι που σε γνώρισα την πιο κατάλληλη στιγμή ακριβώς πριν από το ξέσπασμα της ψευδοκρίσης που την δημιουργούνε και την ξεκινάνε οι μεγάλοι και πάλι αυτοί θα την σταματήσουν. Χρειαζεται μόνο χρήμα και αυτό το έχουν..
Θανάσης Θ.
Πράγα
 

 "ΠΡΙΝ δυομιση χρονια περιπου εμαθα τα βασικα και οχι μονον, του πως να tradaρω φορεξ. Δεν ξερω αν κανατε εσεις το isotimia.info και αν γραψατε εσεις τα κειμενα.....Αλλα αν ειστε μπραβο σας και ευχαριστω ταυτοχρονα!..Στην αρχη νομιζα οτι επροκειτο για μουφα...αλλα διαβασα τα κειμενα ....και "ψηθηκα" ....Μολις τελειωσα την σχολη..Και σκεφτομαι να μαζεψω ενα χιλιαρικο και να αρχισω να παιζω ....Με τους ντεμο λογαριασμους τα πηγα καλα οσες φορες μελετησα..Σιγουρα μου λειπουν πολλα. Τελοσπαντων..Ευχαριστω!"

19/9/2012

 

NinjaTrader

 

  

 

 
DSFSFD 
insider information 
 
 
 
FOREX FORUM GREECE 
 
Advanced  Day
Forex Trading Course
 
advanced day trading course
 
brainmusic